Cairngorms National Park

Cairngorms

Gaelic Language Plan 2018 – 2022

Have your say on the CNPA’s draft Gaelic Language Plan 2018-2022 by completing our survey

Tog do ghuth! Gabh pàirt anns a’ cho-chomhairle againn agus innis dhuinn dè do bheachd air na h-amasan againn airson na Gàidhlig thairis air an ath chòig bliadhna

Consultation Period: 6 November 2017 - 15 December 2017

Gaelic signCairngorms National Park Authority Draft Gaelic Language Plan 2018 – 2022

The Cairngorms National Park Authority’s (CNPA) second draft Gaelic Language Plan 2018 – 2022 is now out for public consultation. The Plan sets out the CNPA’s aims and ambitions for Gaelic over the next five years and how these will be achieved. The outcome of this consultation will inform how we support the development of Gaelic language as the Cairngorms National Park Authority.

Hard copies of the Plan are available at the CNPA offices and in libraries throughout the Park. Or you can contact us on: 01479 873535 or email: [email protected]

Cairngorms National Park Authority,
14 The Square,
Grantown-on-Spey
PH26 3HG

Cairngorms National Park Authority,
Albert Memorial Hall,
Station Square,
Ballater
AB35 5QB
(Please phone to make an appointment to view the document on 01479 870578)

Co-chomhairle Phoblach: Diluain 6 Samhain – Dihaoine 15 Dùbhlachd 2017

Tha obair cho-chomhairleachaidh air tòiseachadh air an dreachd den dàrna Plana Gàidhlig aig Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh airson  2018 – 2022.

Tha am Plana a’ cur an cèill amasan Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh airson na Gàidhlig thairis air an ath chòig bliadhna agus mar a thèid iad seo a chur an gnìomh. Bheir toradh na co-chomhairle seo buaidh air mar a bhios sinn a’ cumail taic ri leasachadh na Gàidhlig mar Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh.

Gheibhear lethbhreacan pàipeir den Phlana ann an Oifis Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh agus ann an leabharlannan air feadh na Pàirce. No faodaidh tu fios a chur thugainn air: 01479 873535 no air post-d: [email protected]

Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh,
14 a’ Cheàrnag,
Baile nan Granndach
PH26 3HG

Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh,
Talla Cuimhneachaidh Albert,
Ceàrnag an Stèisein,
Bealadair
AB35 5QB

(Feumar fòn a chur chun na h-oifis gus àm a chur air dòigh gus tighinn a-steach is coimhead air an sgrìobhainn air 01479 870578)

Nach cuir thu am post-d seo air adhart do dhuine sam bith a biodh airson beachd a thoirt seachad air a’ phlana Ghàidhlig againn.