Cairngorms National Park

The snowy mountains of Cairngorms

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

Chief Executive
Grant Moir
[email protected]
01479 870509


Seirbheisean Corporra

An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.

Ceannard

Grant Moir
[email protected]
01479 870509

Stiùiriche nan Seirbheisean Corporra

 • Dàibhidh Camshron
  [email protected]
  01479 870531

  • Manaidsear Ionmhais

   Danie Ralph
   [email protected]
   01479 870562

  • Oifigear Ionmhais

   Diane Buchan
   [email protected]
   01479 870529

  • Oifigear Foghlamach ’son Chunntasan, Pàigheadh is Ionmhais

   Mark Tucker
   [email protected]
   01479 870501

  • Neach-cuideachaidh Ionmhais

   Amy NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870527

  • Manaidsear LEADER

   Sam Wiaczek (starts 21 November 2016)
   Email / Tel: TBC

  • Stiùiriche Prògram LEADER

   Adam Howarth
   [email protected]
   01479 870508

  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)

   Sam Masson
   [email protected]
   01479 870537

  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)

   Bridget Trussell
   [email protected]
   01479 870554

  • Rianaire CT agus Oifigear Taice is Sanasachd LAG

   Lynn Anderson
   [email protected]
   01479 870543

  • Ceannard Leasachadh na Buidhne

   Kate Christie
   [email protected]
   01479 870541

  • Rùnaire dha na Stiùirichean

   Laura Byers
   [email protected]
   01479 870500

  • Rùnaire dhan Cheannard is an Neach-ghairm

   Màiread Nic a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870502

  • Oifigear HR

   Pip MacAoidh
   [email protected]
   013397 53604

  • Oifigear Rianachd agus Fàilteachaidh

   Julie Jarvis
   [email protected]
   013397 53601

  • Àrd-oifigear Taice

   Catriona Chaimbeul
   [email protected]
   01479 870521

  • Oifigear Taice

   Jacki Rothach
   [email protected]
   01479 870560

  • Rianachd Gnìomhachais (Preantas)

   Emma Ghrannd
   [email protected]
   01479 870542

  • Manaidsear Riaghlaidh agus Coileanaidh Corporra

   Helen Jenkins
   [email protected]
   01479 870552

  • Oifigear Ghoireasan

   Mark Pocock
   [email protected]
   01479 870504

  • Manaidsear nan Siostaman Fiosrachaidh

   Sandy Allan
   [email protected]
   01479 870503

  • Manaidsear GIS

   Fauzia Davidson
   [email protected]
   01479 870561

  • Clàrc a’ Bhùird

   Alix Harkness
   [email protected]
   01479 870522