Cairngorms National Park

View of Glen Isla, Caenlochan National Nature Reserve

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

(Gaelic version)

Chief Executive
Grant Moir
[email protected]
01479 870509


Seirbheisean Corporra

An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.

Ceannard

Grant Moir
[email protected]
01479 870509

Stiùiriche nan Seirbheisean Corporra

 • Dàibhidh Camshron
  [email protected]
  01479 870531

  • Manaidsear IonmhaisDanie Ralph
   [email protected]
   01479 870562
  • Oifigear IonmhaisDiane Buchan
   [email protected]
   01479 870529
  • Oifigear Foghlamach ’son Chunntasan, Pàigheadh is IonmhaisMark Tucker
   [email protected]
   01479 870501
  • Neach-cuideachaidh IonmhaisAmy NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870527
  • Manaidsear LEADERSam Wiaczek (starts 21 November 2016)
   Email / Tel: TBC
  • Stiùiriche Prògram LEADERAdam Howarth
   [email protected]
   01479 870508
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)Sam Masson
   [email protected]
   01479 870537
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)Bridget Trussell
   [email protected]
   01479 870554
  • Rianaire CT agus Oifigear Taice is Sanasachd LAGLynn Anderson
   [email protected]
   01479 870543
  • Ceannard Leasachadh na BuidhneKate Christie
   [email protected]
   01479 870541
  • Rùnaire dha na StiùiricheanLaura Byers
   [email protected]
   01479 870500
  • Rùnaire dhan Cheannard is an Neach-ghairmMàiread Nic a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870502
  • Oifigear HRPip MacAoidh
   [email protected]
   013397 53604
  • Oifigear Rianachd agus FàilteachaidhJulie Jarvis
   [email protected]
   013397 53601
  • Àrd-oifigear TaiceCatriona Chaimbeul
   [email protected]
   01479 870521
  • Oifigear TaiceJacki Rothach
   [email protected]
   01479 870560
  • Rianachd Gnìomhachais (Preantas)Emma Ghrannd
   [email protected]
   01479 870542
  • Manaidsear Riaghlaidh agus Coileanaidh CorporraHelen Jenkins
   [email protected]
   01479 870552
  • Oifigear GhoireasanMark Pocock
   [email protected]
   01479 870504
  • Manaidsear nan Siostaman FiosrachaidhSandy Allan
   [email protected]
   01479 870503
  • Manaidsear GISFauzia Davidson
   [email protected]
   01479 870561
  • Clàrc a’ BhùirdAlix Harkness
   [email protected]
   01479 870522