Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

(Gaelic version)

Chief Executive
Grant Moir
[email protected]
01479 870509


Seirbheisean Corporra

An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.

Ceannard

Grant Moir
[email protected]
01479 870509

Stiùiriche nan Seirbheisean Corporra

 • Dàibhidh Camshron
  [email protected]
  01479 870531

  • Manaidsear Ionmhais
   Danie Ralph
   [email protected]
   01479 870562
  • Oifigear Ionmhais
   Diane Buchan
   [email protected]
   01479 870529
  • Oifigear Foghlamach ’son Chunntasan, Pàigheadh is Ionmhais
   Mark Tucker
   [email protected]
   01479 870501
  • Neach-cuideachaidh Ionmhais
   Amy NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870527
  • Manaidsear LEADER
   Sam Wiaczek
   [email protected]
   01479 870515
  • Stiùiriche Prògram LEADER
   Adam Howarth
   [email protected]
   01479 870508
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)
   Sam Masson
   [email protected]
   01479 870537
  • Oifigear Leasachaidh Phròiseactan agus Taice (co-roinnte)Bridget Trussell
   Bridget Trussell
   [email protected]
   01479 870554
  • Rianaire CT agus Oifigear Taice is Sanasachd LAG
   Lynn Anderson
   [email protected]
   01479 870543
  • Ceannard Leasachadh na Buidhne
   Kate Christie
   [email protected]
   01479 870541
  • Rùnaire dha na Stiùirichean
   Laura Byers
   [email protected]
   01479 870500
  • Rùnaire dhan Cheannard is an Neach-ghairm
   Màiread Nic a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870502
  • Oifigear HR
   Pip MacAoidh
   [email protected]
   01479 870578
  • Oifigear Rianachd agus Fàilteachaidh
   Julie Jarvis
   [email protected]
   01479 870577
  • Àrd-oifigear Taice
   Catriona Chaimbeul
   [email protected]
   01479 870521
  • Oifigear Taice
   Jacki Rothach
   [email protected]
   01479 870560
  • Rianachd Gnìomhachais (Preantas)
   Emma Ghrannd
   [email protected]
   01479 870542
  • Manaidsear Riaghlaidh agus Coileanaidh Corporra
   Helen Rees
   [email protected]
   01479 870552
  • Oifigear Ghoireasan
   Mark Pocock
   [email protected]
   01479 870504
  • Manaidsear nan Siostaman Fiosrachaidh
   Sandy Allan
   [email protected]
   01479 870503
  • Clàrc a’ Bhùird
   Alix Harkness
   [email protected]
   01479 870522