Cairngorms National Park

View of Glen Isla, Caenlochan National Nature Reserve

Planning & Rural Development

Responsible for the CNPA's work on strategic policy, planning (including the Local Development Plan, development management and enforcement), affordable housing and sustainable tourism, economic and community development

(Gaelic version)

Director of Planning & Rural Development


Leasachadh Dùthchail agus Planaidh

An urra ri obair an CNPA a thaobh planadh, Plana Leasachaidh na Sgìre, poileasaidh ro-innleachdail, manaidseadh agus cur an-gnìomh leasachadh, taigheadas neo-chosgail, dùthchail, leasachadh eaconamach is coimhearsnachd seasmhach.

 • Stiùiriche Planaidh agus Leasachaidh Dhùthchail
  Murray MacFhearghais
  [email protected]
  01479 870525

  • Ceannard Planaidh
   Gavin Miles
   [email protected]
   01479 870565
  • Manaidsear Planaidh (Planadh Teachdail agus Leasachadh Sheirbheisean)
   David Berry
   [email protected]
   01479 870507
  • Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Katie Crerar
   [email protected]
   01479 870551
  • Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Dan Harris
   [email protected]
   01479 870553
  • Manaidsear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Jane Shepherd
   [email protected]
   01479 870548
  • Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Catriona Dhonnchaidh
   [email protected]
   01479 870524
  • Oifigear Planaidh (Manaidseadh Leasachaidh)
   Matthew Taylor
   [email protected]
   01479 870564
  • Oifigear airson Measadh is Cur an Gnìomh
   Ed Swales
   [email protected]
   01479 870512
  • Teicneòlaiche Planaidh
   David Allan
   [email protected]
   01479 870555
  • Oifigear Rianachd Planaidh agus Shiostaman
   Dee Straw
   [email protected]
   01479 870517
  • Oifigear Taice
   Ciorstaidh NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870530
  • Manaidsear Taice Coimhearsnachd
   Lee Haxton
   [email protected]
   01479 870538
  • Oifigear airson Turasachd Sheasmhach
   Heather Trench
   [email protected]
   01479 870545
  • Manaidsear Leasachaidh Eaconamaich
   David Watson
   [email protected]
   01479 870505
  • Oifigear Leasachaidh Eaconamaich
   Jackie NicFhearchair
   [email protected]
   01479 870520