Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Planning & Rural Development

Responsible for the CNPA's work on strategic policy, planning (including the Local Development Plan, development management and enforcement), affordable housing and sustainable tourism, economic and community development.

Leasachadh Dùthchail agus Planaidh
An urra ri obair an CNPA a thaobh planadh, Plana Leasachaidh na Sgìre, poileasaidh ro-innleachdail, manaidseadh agus cur an-gnìomh leasachadh, taigheadas neo-chosgail, dùthchail, leasachadh eaconamach is coimhearsnachd seasmhach.

 • Director of Planning & Rural Development / Stiùiriche Planaidh agus Leasachaidh Dhùthchail
  Murray Ferguson / Murray MacFhearghais
  [email protected]
  01479 870525

  • Head of Planning & Communities / Ceannard Planadh is Choimhearsnachdan
   Gavin Miles
   [email protected]
   01479 870565
  • Planning Manager (Forward Planning & Service Improvement) / Manaidsear Planaidh (Planadh Teachdail agus Leasachadh Sheirbheisean)
   David Berry
   [email protected]
   01479 870507
  • Planning Officer (Development Planning) / Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Katie Crerar
   [email protected]
   01479 870551
  • Planning Officer (Development Planning) / Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Dan Harris
   [email protected]
   01479 870553
  • Graduate Planner / Planadair Iar-cheumnach
   Luke Vogan
   [email protected]
   01479 870561
  • Planning Administration & Systems Officer / Oifigear Rianachd Planaidh agus Shiostaman
   Dee Straw
   [email protected]
   01479 870517
  • Support Officer / Oifigear Taice
   Kirsty Mackenzie / Ciorstaidh NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870530
  • Planning Manager (Development Management) / Manaidsear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Jane Shepherd
   [email protected]
   01479 870548
  • Planning Officer (Development Management) / Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Katherine Donnachie
   [email protected]
   01479 870524
  • Planning Officer (Development Management) / Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Emma Wilson
   [email protected]
   01479 870564
  • Graduate Planner / Planadair Iar-cheumnach
   Colin Bradley
   [email protected]
   01479 870555
  • Monitoring & Enforcement Officer / Oifigear airson Measadh is Cur an Gnìomh
   Ed Swales
   [email protected]
   01479 870512
  • Community Support Manager / Manaidsear Taice Coimhearsnachd
   Liz Henderson
   [email protected]
   01479 870538
  • Economic Development Manager / Manaidsear Leasachaidh Eaconamaich
   David Watson
   [email protected]
   01479 870505