Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Gaelic Research Intern / Inntearnach Rannsachaidh Gàidhlig

Closing Date: Noon on Wednesday 3 January 2018

The Cairngorms National Park Authority are currently looking to recruit a Gaelic Research Intern through Adopt an Intern.

For further information on the vacancy, please visit the Adopt an Intern website.

 

Ceann-latha mu dheireadh: Meadhan-latha air 3 Faoilleach 2018

Tha Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh a’ feuchainn ri Inntearnach Rannsachaidh Gàidhlig fhastadh aig an àm seo tro Adopt an Intern.

Airson barrachd fiosrachaidh mun obair seo, faic làrach-lìn Adopt an Intern.