Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Planning & Rural Development

Responsible for the CNPA's work on strategic policy, planning (including the Local Development Plan, development management and enforcement), affordable housing and sustainable tourism, economic and community development.

Leasachadh Dùthchail agus Planaidh
An urra ri obair an CNPA a thaobh planadh, Plana Leasachaidh na Sgìre, poileasaidh ro-innleachdail, manaidseadh agus cur an-gnìomh leasachadh, taigheadas neo-chosgail, dùthchail, leasachadh eaconamach is coimhearsnachd seasmhach.

 • Director of Planning & Rural Development / Stiùiriche Planaidh agus Leasachaidh Dhùthchail
  Murray Ferguson / Murray MacFhearghais
  [email protected]
  01479 870525

  • Head of Planning & Communities / Ceannard Planadh is Choimhearsnachdan
   Gavin Miles
   [email protected]
   01479 870565
  • Community Support Manager / Manaidsear Taice Coimhearsnachd
   Liz Henderson
   [email protected]
   01479 870538
  • Rural Development Officer
   Tania Alliod
   [email protected]
   01479 870526
  • Planning Manager (Forward Planning & Service Improvement) / Manaidsear Planaidh (Planadh Teachdail agus Leasachadh Sheirbheisean)
   Dan Harris
   [email protected]
   01479 870553
  • Planning Officer (Development Planning) / Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Nina Caudrey
   [email protected]
   01479 780408
  • Graduate Planner / Planadair Iar-cheumnach
   Nasim Mehrabi
   [email protected]
   01479 780411
  • Planning Manager (Development Management) / Manaidsear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Emma Bryce
   [email protected]
   01479 870564
  • Planning Officer (Development Management) / Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Stephanie Wade
   [email protected]
   01479 870555
  • Monitoring & Enforcement Officer / Oifigear airson Measadh is Cur an Gnìomh
   Ed Swales
   [email protected]
   01479 870512
  • Planning Administration & Systems Officer / Oifigear Rianachd Planaidh agus Shiostaman
   Dee Straw
   [email protected]
   01479 870517
  • Support Officer – Planning / Oifigear Taice – Planaidh
   Dot Harris
   [email protected]
   01479 870563