Skip to content
Cairngorms

Contact the Authority

We welcome feedback about our site and the work of the Cairngorms National Park Authority.

Enquiries in Gaelic

The CNPA is happy to receive enquiries in Gaelic and you will receive a response, in Gaelic, within the normal timescales.


A’ cur fios chun an Ùghdarrais

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan air an làraich againn agus air obair Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh. Na bithibh leisg sam bith oirbh a’ cur thugainn ur beachdan, ceistean no molaidhean agus nì sinn dèiligeadh riutha cho luath ’s as urrainn dhuinn.

Tha diofar dhòighean air fios a chur thugainn:

A’ cur thugainn fios ann an Gàidhlig

Tha CNPA toilichte ceistean fhaighinn sa Ghàidhlig agus gheibh sibh freagairt, sa Ghàidhlig, taobh a-staigh nan amannan àbhaisteach.