Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Nature & Climate Change

Responsible for conservation, heritage, land management, ranger services, skills development, recreation and outdoor access, education and visitor experience, inclusion and outdoor learning.

Glèidhteachas agus Luchd-tadhail
An urra ri glèidhteachas, dualchas, manaidseadh fearainn, seirbheisean nam maor-dùthcha, leasachadh sgilean, cur-seachadan agus ruigsinn a’ bhlàir a-muigh, foghlam agus luchd-tadhail, ionnsachadh a-muigh agus com-pàirteachadh.

 • Director of Nature & Climate Change / Stiùiriche Nàdar agus Atharrachadh Gnàth-shìde
  Andy Ford
  [email protected]
  01479 870558

  • Head of Conservation / Ceannard a’ Ghlèidhteachais
   Sarah Henshall
   [email protected]
   01479 780407
  • Conservation Manager / Manaidsear Glèidhteachais
   Matthew Hawkins
   [email protected]
   01479 870571
  • Cairngorms Nature Engagement Officer
   Josie Slade
   [email protected]
   01479 870561
  • Landscape Adviser / Coimhearlach Dreach-tìre
   Caroline Stanton
   [email protected]
   01479 870515
  • Heritage Horizons: Nature Based Solutions Officer
   Moya Macdonald
   [email protected]
   01479 780418
  • Conservation Officer / Oifigear Glèidhteachais (Job Share)
   Rebecca Watts
   [email protected]
   01479 780404
  • Conservation Officer / Oifigear Glèidhteachais
   Sally Mackenzie / Sally NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870556
  • Cairngorms Capercaillie Project: Project Manager / Pròiseact Capall-coille a’ Mhonaidh Ruaidh: Manaidsear Pròiseict
   Carolyn Robertson
   [email protected]
   01479 780401
  • Cairngorms Capercaillie Project: Project Officer / Pròiseact Capall-coille a’ Mhonaidh Ruaidh: Oifigear Pròiseict
   Elspeth Grant / Elspeth Ghrannd
   [email protected]
   01479 870506
  • Cairngorms Capercaillie Project: Communications Officer / Pròiseact Capall-coille a’ Mhonaidh Ruaidh: Oifigear Conaltraidh
   Jocasta Mann
   [email protected]
   01479 870511
  • Cairngorms Capercaillie Project: Project Coordinator
   Naomi Kaye
   [email protected]
   01479 870576
  • Cairngorms Capercaillie Project: Community Ranger / Pròiseact Capall-coille a’ Mhonaidh Ruaidh: Maor-dùthcha Coimhearsnachd
   Duncan Macdonald
   [email protected]
  • Head of Land Management / Ceannard Stiùireadh an Fhearainn
   Colin McClean
   [email protected]
   01479 870521
  • Woodland Adviser / Neach-comhairleachaidh Coille
   David Hetherington
   [email protected]
   01479 870516
  • RLUP & Agriculture Officer
   Fiona Holmes
   [email protected]
   01479 870524
  • Land Management Adviser (& Cairngorms 2030 Theme Lead)
   Mike Cottam
   [email protected]
   01479 870535
  • East Cairngorms Moorland Partnership Officer / Oifigear Com-pàirteachas a’ Mhonaidh Ruaidh an Ear
   Jos Milner
   [email protected]
   01479 870574
  • Heritage Horizons: Nature Based Solutions Officer
   Lewis Pate
   [email protected]
   01479 780414
  • Peatland Action Programme Manager (Operations)
   Emma Stewart
   [email protected]
   01479 870513
  • Peatland Action Project Officer / Oifgear Pròiseict na Talamh-mònach
   Daisy Whytock
   [email protected]
   01479 780412
  • Peatland Action Project Officer / Oifgear Pròiseict na Talamh-mònach
   Thomas Plant
   [email protected]
   Phone: 01479 780403
  • Peatland Action Programme Manager (Programme Development)
   Matt Watson
   [email protected]
   Phone: 01479 780413
  • Peatland Action GIS & Data Analyst
   Dot Harris
   [email protected]
   01479 870563