Cairngorms National Park

View to Braemar

Conservation & Visitor Experience

Responsible for conservation, heritage, land management, ranger services, skills development, recreation and outdoor access, education and visitor experience, inclusion and outdoor learning.

Glèidhteachas agus Luchd-tadhail
An urra ri glèidhteachas, dualchas, manaidseadh fearainn, seirbheisean nam maor-dùthcha, leasachadh sgilean, cur-seachadan agus ruigsinn a’ bhlàir a-muigh, foghlam agus luchd-tadhail, ionnsachadh a-muigh agus com-pàirteachadh.

 • Director of Conservation & Visitor Experience / Stiùiriche Glèidhteachais agus Luchd-tadhail
  Pete Mayhew
  [email protected]
  01479 870536

  • Head of Conservation / Ceannard a’ Ghlèidhteachais
   Andy Ford
   [email protected]
   01479 870558
  • Conservation Manager / Manaidsear Glèidhteachais
   Matthew Hawkins
   [email protected]rms.co.uk
   01479 870571
  • Landscape Adviser / Coimhearlach Dreach-tìre
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Conservation Officer / Oifigear Glèidhteachais
   Sally Mackenzie / Sally NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870556
  • Conservation Officer / Oifigear Glèidhteachais
   Sarah Henshall
   [email protected]
   01479 780407
  • Conservation Engagement Officer
   Lucy Ford
   [email protected]
   01479 780406
  • Strathspey Farmland Wader Officer
   Vicky Anderson
   [email protected]
   01479 780410
  • Cairngorms Capercaillie Project: Project Manager / Pròiseact Capaill-choille a’ Mhonaidh Ruaidh: Manaidsear Pròiseact
   Carolyn Robertson
   [email protected]
   01479 780401
  • Carr-Bridge Capercaillie Community Ranger / Maor-dùthcha Coimhearsnachd Capaill-choille Drochaid Chàrr
   Emma Rawling
   [email protected]
   01479 780403
  • Head of Land Management / Ceannard Stiùireadh an Fhearainn
   Will Boyd-Wallis / Uilleam Mac GilleEathain
   [email protected]
   01479 870547
  • Woodland Adviser / Neach-comhairleachaidh Coille
   David Hetherington
   [email protected]
   01479 870516
  • Land Management Adviser / Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Bruce McConachie / Brus MacDhonnchaidh
   [email protected]
   01479 870550
  • Land Management Adviser / Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Mike Cottam
   [email protected]
   01479 870535
  • Peatland Action Project Officer / Oifgear Pròiseict na Talamh-mònach
   Stephen Corcoran
   [email protected]
   01479 870528
  • Peatland Action Project Officer / Oifgear Pròiseict na Talamh-mònach
   Emma Stewart
   [email protected]
   01479 870513
  • East Cairngorms Moorland Partnership Officer / Oifigear Com-pàirteachas a’ Mhonaidh Ruaidh an Ear
   Jos Milner
   [email protected]
   01479 870574
  • Tomintoul & Glenlivet Landscape Partnership Programme Manager / Manaidsear Prògraim aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait
   Jackie Taylor
   [email protected]
   01479 870557
  • Tomintoul & Glenlivet Landscape Partnership Land Management Officer (Job Share) /
   Oifigear Làimhseachadh Talmhainn aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait

   Lynn Cassells
   [email protected]
   01479 870567
  • Tomintoul & Glenlivet Landscape Partnership Land Management Officer (Job Share) /
   Oifigear Làimhseachadh Talmhainn aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait

   Polly Freeman
   [email protected]
   01479 870573
  • Tomintoul & Glenlivet Landscape Partnership Interpretation & Communication Officer /
   Oifigear Conaltraidh is Eadar-mhìneachaidh aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait

   Elspeth Grant / Elspeth Ghrannd
   [email protected]
   01479 870506
  • Head of Visitor Services / Ceannard Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Pete Crane
   [email protected]
   01479 870532
  • Visitor Services Officer / Oifigear Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Jacquie Barbour
   [email protected]
   01479 870514
  • Sustainable Tourism Officer / Oifigear airson Turasachd Sheasmhach
   Heather Trench
   [email protected]
   01479 870545
  • Economic Development Officer / Oifigear Leasachaidh Eaconamaich
   Jackie Farquhar / Jackie NicFhearchair
   [email protected]
   01479 870520
  • Recreation & Access Manager / Manaidsear airson Chur-seachadan is Ruigsinneachd
   David Clyne
   [email protected]
   01479 870549
  • Outdoor Access Officer / Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Adam Streeter-Smith
   [email protected]
   01479 870539
  • Outdoor Access Officer / Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Doug Stewart / Doug Stiùbhart
   [email protected]
   01479 870533
  • Outdoor Learning Officer / Oifigear airson Ionnsachadh a-Muigh
   Alan Smith / Alan Mac a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870518
  • Volunteer Coordinator / Co-òrdanaiche nan Saor-thoileach
   Mike Woolvin
   [email protected]
   01479 870566