Skip to content
Cairngorms

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

Seirbheisean Corporra
An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.