Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Corporate Services

Responsible for finance, human resources, IT, health and safety, GIS, audit, corporate governance, grant schemes and joint working with Loch Lomond and the Trossachs National Park Authority.

Seirbheisean Corporra
An urra ri ionmhas, fastadh, IT, slàinte is sàbhailteach, GIS, in-sgrùdadh, riaghladh corporra, tabhartasan-airgid agus co-obrachadh le Ùghdarras Pàirc Nàiseanta nan Tròisichean is Loch Laomainn.

Chief Executive / Ceannard
Grant Moir
[email protected]
01479 870509

 • Director of Corporate Services & Deputy CEO / Stiùiriche nan Seirbheisean Corporra
  David Cameron / Dàibhidh Camshron
  [email protected]
  01479 870531

  • Finance Manager / Manaidsear Ionmhais
   Danie Ralph
   [email protected]
   01479 870562
  • Management Accountant
   Mark Tucker
   [email protected]
   01479 870501
  • Finance Officer / Oifigear Ionmhais
   Amy Mackenzie
   [email protected]
   01479 870527
  • Payroll, Accounts & Finance Officer
   Elly Milne
   [email protected]
   01479 870529
  • Graduate Trainee Accountant
   Craig Lewis
   [email protected]
   01479 780416
  • Graduate Trainee Accountant
   Calum Guy
   [email protected]
   01479 780409
  • Information Systems Manager / Manaidsear nan Siostaman Fiosrachaidh
   Sandy Allan
   [email protected]
   01479 870503
  • IT Technician / Teicneolaiche IT
   James Lee
   [email protected]
   01479 870524
  • IT Technician Apprentice / Teicneolaiche IT (Preantas)
   Luke Diggins
   [email protected]
   01479 870540
  • Head of Heritage Horizons
   David Clyne
   [email protected]
   01479 870549
  • Heritage Horizons: Programme Delivery Officer
   Lynn Anderson
   [email protected]
   01479 870543
  • Heritage Horizons: Research & Knowledge Exchange Officer
   Mike Woolvin
   [email protected]
   01479 870566
  • Cairngorms Local Action Group Trust: Trust Manager / Urras Buidheann-Gnìomha Ionadail a’ Mhonaidh Ruaidh: Manaidsear Urrais
   Nancy Chambers
   [email protected]
   01479 870552
  • Community Grants Manager
   Bridget Trussell
   [email protected]
   01479 870554
  • Community Grants Officer
   Sam Masson
   [email protected]
   01479 870537
  • Head of Organisational Development / Ceannard Leasachadh na Buidhne
   Kate Christie
   [email protected]
   01479 870541
  • Governance, Data & Reporting Manager / Manaidsear Riaghlaidh is Aithriseadh
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Executive Support Manager
   Mariaan Pita
   [email protected]
   01479 870560
  • PA to Directors / Rùnaire dha na Stiùirichean
   Laura Byers
   [email protected]
   01479 870500
  • Clerk to the Board / Clàrc a’ Bhùird
   Alix Harkness
   [email protected]
   01479 870522
  • Clerk to the Board / Clàrc a’ Bhùird
   Catriona Strang
   [email protected]
   01479 870577
  • Corporate Services & Communications Administrator / Rianaire Seirbheisean Corporra is Conaltraidh
   Jacki Munro / Jacki Rothach
   [email protected]
   01479 870542
  • HR Manager
   Pip Mackie / Pip MacAoidh
   [email protected]
   01479 870578
  • HR Officer
   Katherine Willing
   [email protected]
   01479 870508
  • Facilities Manager
   Mark Pocock
   [email protected]
   01479 870504
  • Facilities Assistant
   Beccy Stanton
   [email protected]
   01479 870567