Skip to content

Cairngorms National Park

View to Braemar

Planning & Place

Responsible for the Cairngorms National Park Authority's work on strategic policy, planning (including the Local Development Plan, development management and enforcement), rural development (including economic and community development, sustainable tourism and affordable housing) and visitor services (including management for visitors, ranger services, volunteering, recreation and outdoor access, active travel & lifestyles).

Leasachadh Dùthchail agus Planaidh
An urra ri obair an CNPA a thaobh planadh, Plana Leasachaidh na Sgìre, poileasaidh ro-innleachdail, manaidseadh agus cur an-gnìomh leasachadh, taigheadas neo-chosgail, dùthchail, leasachadh eaconamach is coimhearsnachd seasmhach.

 • Director of Planning & Place / Stiùiriche Planaidh agus Àite
  Murray Ferguson / Murray MacFhearghais
  [email protected]
  01479 870525

  • Head of Strategic Planning / Ceannard Planaidh Ro-innleachdail
   Gavin Miles
   [email protected]
   01479 870565
  • Sustainable Tourism Officer / Oifigear airson Turasachd Sheasmhach
   Heather Trench
   [email protected]
   01479 870545
  • Rural Development & Communities Manager
   Fiona McInally
   [email protected]
   01479 780540
  • Rural Development Officer
   Kirsty Partridge
   [email protected]
   01479 870502
  • Planning Manager (Forward Planning & Service Improvement) / Manaidsear Planaidh (Planadh Teachdail agus Leasachadh Sheirbheisean)
   Dan Harris
   [email protected]
   01479 870553
  • Planning Officer (Development Planning) / Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Katie Crerar
   [email protected]
   01479 870507
  • Planning Officer (Development Planning) / Oifigear Planaidh (Planadh Leasachaidh)
   Nina Caudrey
   [email protected]
   01479 780408
  • Graduate Planner / Planadair Iar-cheumnach
   Nasim Mehrabi
   [email protected]
   01479 780411
  • Planning Manager (Development Management) / Manaidsear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Emma Bryce
   [email protected]
   01479 870564
  • Planning Officer (Development Management) / Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Stephanie Wade
   [email protected]
   01479 870555
  • Planning Officer (Development Management) / Oifigear Planaidh (Làimhseachadh Leasachaidh)
   Alan Atkins
   [email protected]
   01479 870557
  • Monitoring & Enforcement Officer / Oifigear airson Measadh is Cur an Gnìomh
   Ed Swales
   [email protected]
   01479 870512
  • Planning Administration & Systems Officer / Oifigear Rianachd Planaidh agus Shiostaman
   Dee Straw
   [email protected]
   01479 870517
  • Head of Visitor Services / Ceannard Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Position Vacant
   Email; TBC
   Phone: TBC
  • Infrastructure Manager
   Liz Henderson
   [email protected]
   01479 870538
  • Heritage Horizons: Sustainable Transport Officer
   Anna Ronayne
   [email protected]
   01479 870479
  • Heritage Horizons: Sustainable Transport Officer
   Sjoerd Tel
   [email protected]
   01479 780417
  • Recreation & Access Manager / Manaidsear airson Chur-seachadan is Ruigsinneachd
   Adam Streeter-Smith
   [email protected]
   01479 870539
  • Outdoor Access Officer / Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Doug Stewart / Doug Stiùbhart
   [email protected]
   01479 870533
  • Outdoor Access Officer / Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Vicky Hilton
   [email protected]
   01479 870551
  • Outdoor Learning & Engagement Manager / Manaidsear Ionnsachaidh is Com-pàirteachaidh a-muigh
   Alan Smith / Alan Mac a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870518
  • Volunteering Manager
   Becky Wilson
   [email protected]
   01479 870532
  • Heritage Horizons: Learning & Engagement Officer
   Tania Alliod
   [email protected]
   01479 870526
  • Health & Learning Coordinator / Rural Development Officer / Co-òrdanaiche Slàinte is Ionnsachaidh/Oifigear Leasachaidh Dùthchail
   Jackie Farquhar / Jackie NicFhearchair
   [email protected]
   01479 870520
  • Ranger Manager
   Lucy Ford
   [email protected]
   01479 780406
  • Ranger Service Admin & Policy Assistant / Neach-cuideachaidh Seirbheisean nam Maor-dùthcha (Rianachd agus Poileasaidh)
   Jenny Allen
   [email protected]
   01479 870550
  • Countryside Ranger / Maor-dùthcha
   Judy Baxter
   [email protected]
  • Countryside Ranger / Maor-dùthcha
   Pete Short
   [email protected]
  • Countryside Ranger / Maor-dùthcha
   Polly Freeman
   [email protected]
  • Countryside Ranger / Maor-dùthcha
   Will George
   [email protected]
  • Heritage Horizons: Green Health Ranger
   Louise Emslie
   [email protected]
   01479 780415
  • Seasonal Ranger
   Andy Kirk
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Craig Fraser
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Danny O’Brien
   [email protected]
  • Seasonal Ranger / Badenoch & Strathspey Trail Coordinator
   Douglas Carchrie
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Fiona Brewis
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Gillian Gibson
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Scott Hastings
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Blair Johnston
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Tony Seivwright
   [email protected]
  • Seasonal Ranger
   Vicky Inglis
   [email protected]