Skip to content
Cairngorms

Board Meetings

The Cairngorms National Park Authority board meets four times a year at different locations throughout the Park.

BWoodBlogView the latest board papers and agendas for upcoming meetings here  (Gaelic version)

The board papers can also be seen at our offices in Grantown-on-Spey and Ballater.  Details of the board meetings are published seven days before each meeting.

Do you have any other questions?

For more information, please contact Alix Harkness on 01479 870522


 

Coinneamhan a’ Bhùird

Tha Bòrd Stiùiridh Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh a’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna aig diofar àitean sa Phàirc.

Chì sibh na pàipearan is clàran-gnothaich airson choinneamhan a’ Bhùird an-seo.

Tha pàipearan a’ Bhùird cuideachd rim faicinn aig oifisean CNPA am Baile Ùr nan Granndach agus Bealadair. Tha fiosrachadh air coinneamhan a’ bhùird ri fhaighinn seachd là ro-làimh.

A bheil ceistean eile agaibh?

Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios gu Alix Harkness air 01479 870522