Skip to content
Cairngorms

Freedom of Information

The Freedom of Information (Scotland) Act 2002 was passed by the Scottish Parliament on 24 April 2002 and received Royal Assent on 28 May 2002. It came into force on 1 January 2005 and will be enforced by the Scottish Information Commissioner.

(Gaelic version)

The Cairngorms National Park Authority (CNPA) has adopted the Scottish Information Commissioner’s Single Model Publication Scheme 2015. The CNPA’s Guide to information (please note this document is in the process of being updated) includes:

  • What information is available in relation to each class;
  • How to find the information easily;
  • Contact details for enquiries and to get help with accessing the information;
  • How to request information that has not been published.

Freedom of Information Requests in Gaelic

The CNPA is happy to receive requests in Gaelic and you will receive a response, in Gaelic, within the normal timescales.

Tha CNPA toilichte ceistean fhaighinn sa Ghàidhlig agus gheibh sibh freagairt, sa Ghàidhlig, taobh a-staigh nan amannan àbhaisteach.

Published Information

Staff Register Of Interests: in the interests of transparency, the Park Authority has published information on the register of interests of its Chief Executive and Directors, who collectively form the Executive Management Team.  The information and the Staff Register of Interests Policy may be accessed here

CEO Directors Staff Register Of Interests

Staff Register Of Interest Policy

Do you have any questions?

Please submit any enquiries via email to [email protected]


 

Saorsa Fiosrachaidh

Chaidh Achd Saorsa an Fhiosrachaidh (Alba) 2002 tro Phàrlamaid na h-Alba air 24 Giblean 2002 agus chaidh Aonta Rìoghail a thoirt dhith air 28 Cèitean 2002. Thàinig i gu bith air 1 Faoilleach 2005 agus i ga cur an gnìomh le Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba.

Tha Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh (CNPA) air gabhail ri Sgeama Foillseachaidh a’ Mhodail Shingilte 2015 bho Choimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba. Anns an iùl air fiosrachadh bhon CNPA, tha:

  • Na tha ri fhaighinn de dh’fhiosrachadh mu choinneamh gach roinn;
  • Dòighean air fiosrachadh a lorg gun duilgheadas;
  • Cò ris a chuireas sibh fios airson cuideachadh le bhith a’ lorg fiosrachadh;
  • A’ cur a-steach airson fiosrachadh nach deach foillseachadh.

Saorsa Fiosrachaidh – a’ cur iarrtasan a-steach ann an Gàidhlig

Tha CNPA toilichte ceistean fhaighinn sa Ghàidhlig agus gheibh sibh freagairt, sa Ghàidhlig, taobh a-staigh nan amannan àbhaisteach.

A bheil ceist sam bith eile agaibh?

Cuiribh ceist sam bith a-steach air post-d gu [email protected]