Skip to content
Cairngorms

Plana Gàidhlig / Gaelic Language Plan

Tha dealas againn do leasachadh na Gàidhlig agus meudachadh mhothachaidh is chleachdaidh
We are committed to developing the Gaelic language and increasing awareness and its usage

Gaelic Language Plan front cover

Plana Gàidhlig 2018 – 2022

’S e frèam-obrach airson leasachadh Gàidhlig  ann an Ùghdarras na Pàirce a th’ ann am Plana Gàidhlig againn, agus tha e ag aithneachadh cudromachd na Gàidhlig airson lìbhrigeadh na h-amais fad-ùineach aig a’ Phàirc.

Tha Plana Gàidhlig 2018-2022 Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh ri làimh an-seo anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla, an lùib nan aithisgean-adhartais bhliadhnail againn.

Our Gaelic Language Plan will act as a framework for developing Gaelic within the Park Authority and recognises the importance of Gaelic in supporting the delivery of the Cairngorms National Park’s long-term outcomes.

Download

Update: following discussions with Bòrd na Gàidhlig in the summer of 2021, we have agreed to extend the current Gaelic Language Plan by 12 months to the end of September 2022. This will ensure our third Gaelic Language Plan aligns with the next Cairngorms National Park Partnership Plan and the new National Gaelic Language Plan, due to be developed in 2022.


Ùrachadh: Às deidh còmhradh le Bòrd na Gàidhlig as t-samhradh 2021, tha sinn air aontachadh ar Plana Gàidhlig a leudachadh le dusan mìos gu deireadh an t-Sultain 2022. Nì seo cinnteach gum bi an treas Plana Gàidhlig againn co-thaobhadh leis an ath Phlana Com-pàirteachais Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh agus am Plana Nàiseanta Gàidhlig ùr, a thathas an dùil a leasachadh ann an 2022.