Skip to content
Cairngorms

Gaelic / Gàidhlig

To read this in Gaelic, click here

Gaelic is part of the cultural and natural heritage of the National Park and has a vibrant part to play in its future. There is a need to support the continued use of Gaelic and maintain it as an active language and culture within the communities of the National Park.

As the public body responsible for coordinating activity within the UK’s largest national park, we are committed to ensuring that the unique cultural and linguistic value of Gaelic to the Cairngorms National Park is fully recognised and celebrated.

Consultation now open: Gaelic Language Plan 2024 – 28

Our draft Gaelic Language Plan sets out how we intend to achieve the above aims and how activity in this area aligns with our five-year National Park Partnership Plan.

We are currently looking for feedback on our draft Gaelic Language Plan for 2024 – 28 through an online survey (closing 7 March 24). We are keen to hear from as broad a cross-section of stakeholders as possible to ensure this Gaelic Language Plan truly reflects the priorities of the people who love and care about the Cairngorms National Park.

Read the draft Gaelic Language Plan 2024 – 28 now:

To request a copy of this draft plan in an alternative format, including large print, or to respond to the consultation in a different way please contact us.

To share your views, including the high level aims identified within the draft plan, please complete our online survey (closing 7 March).

Complete the survey in Gaelic
Complete the survey in English

Previous plans

 

 

Gàidhlig / Gaelic

Tha a’ Ghàidhlig na pàirt de dhualchas chultarail is nàdarra na Pàirce Nàiseanta agus tha pàirt bheothail aice ri chluich san àm ri teachd. Feumar taic a chumail ri cleachdadh leantainneach na Gàidhlig agus a glèidheadh mar chànan agus cultar gnìomhach taobh a-staigh coimhearsnachdan na Pàirce Nàiseanta.

Mar a’ bhuidheann phoblach le uallach gus gnìomhachd a cho-òrdanachadh taobh a-staigh na pàirce nàiseanta as motha san RA, tha e na rùn dhuinn dèanamh cinnteach gu bheil luach cultarail is cànanach air leth na Gàidhlig do Phàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh air aithneachadh agus air a chomharrachadh gu h-iomlan.

Tha a’ cho-chomhairle fosgailte a-nis: Plana Gàidhlig 2024 – 28

Tha an dreach Plana Gàidhlig seo a’ mìneachadh mar a tha sinn an dùil na h-amasan gu h-àrd a choileanadh agus mar a tha gnìomhachd san raon seo a’ co-thaobhadh ri Plana Com-pàirteachais còig-bliadhna na Pàirce Nàiseanta.

Tha sinn a’ sireadh bheachdan air an dreachd Plana Gàidhlig againn airson 2024 – 28 aig an àm seo tro shuirbhidh air-loidhne (a tha a’ dùnadh 7 Màrt 24). Tha sinn airson cluinntinn bho bhuidheann cho farsaing ’s a ghabhas de luchd-ùidh gus dèanamh cinnteach gu bheil am Plana Gàidhlig a’ nochdadh fìor phrìomhachasan nan daoine aig a bheil gaol air Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh.

Leugh an dreachd Plana Gàidhlig airson 2024 – 28:

Ma tha thu airson lethbhreac den dreachd phlana seo fhaighinn ann an cruth eile, clò mòr nam measg, no ma tha thu airson freagairt a chur a-steach dhan cho-chomhairle ann an dòigh eile nach cuir thu fios thugainn.

Gus do bheachdan a thoirt dhuinn, a’ gabhail a-steach nan amasan àrd-ìre san dreachd phlana, lìon ar suirbhidh air-loidhne (a tha a’ dùnadh 7 Màrt).

Lìon an suirbhidh sa Ghàidhlig
Lìon an suirbhidh sa Bheurla

Seann phlanaichean