Skip to content
Cairngorms

Gaelic Language Plan 2018 – 2022

This consultation has now ended

Consultation Period: 6 November 2017 - 15 December 2017

Gaelic signCairngorms National Park Authority Draft Gaelic Language Plan 2018 – 2022

Thank you to everyone who took part in our recent consultation on the CNPA’s draft Gaelic Language Plan 2018 – 2022. We’ve now produced a consultation report which has been submitted to the CNPA board, along with proposed amendments to the Plan.

The final version of the Plan will be sent to Bòrd na Gàidhlig and will be available to view here from 5 March 2018.

 

Taing mhòr dhan a h-uile duine a ghabh pàirt anns a’ cho-chomhairle againn air an dreachd Plana Gàidhlig aig Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh airson 2018 – 2022. Tha sinn a-nis air aithisg co-chomhairleachaidh a sgrìobhadh agus tha sinn air a cur gu Bòrd Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh le atharrachaidhean a thathar a’ moladh dhan phlana.

Thèid an tionndadh deireannach den Phlana a chur gu Bòrd na Gàidhlig agus bidh e ri fhaicinn an seo bho 5 Màrt 2018.