Cairngorms National Park

View of Glen Isla, Caenlochan National Nature Reserve

Contact the Authority

We welcome feedback about our site and the work of the Cairngorms National Park Authority. Please don't hesitate to contact us with your queries, comments or suggestions and we will deal with your request as promptly as possible.

There are several ways to contact us:  (Gaelic version)

Enquiries in Gaelic

The CNPA is happy to receive enquiries in Gaelic and you will receive a response, in Gaelic, within the normal timescales.


A’ cur fios chun an Ùghdarrais

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan air an làraich againn agus air obair Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh. Na bithibh leisg sam bith oirbh a’ cur thugainn ur beachdan, ceistean no molaidhean agus nì sinn dèiligeadh riutha cho luath ’s as urrainn dhuinn. Tha diofar dhòighean air fios a chur thugainn:

  • Feuch is faighibh lorg air an neach ris a bheil sibh ’son bruidhinn sna ceithir roinnean againn: Na Seirbheisean Corporra, Glèidhteachas agus Luchd-tadhail, Leasachadh Dùthchail agus Planadh agus Conaltradh is na Meadhanan.
  • Lìonaibh am foirm gu h-ìosal le ur beachdan.
  • Sgrìobhaibh thugainn aig:
    • Ùghdarras Pàirc Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh 14 A’ Cheàrnag Baile Ùr nan Granndach Alba PH26 3HG

A’ cur thugainn fios ann an Gàidhlig

Tha CNPA toilichte ceistean fhaighinn sa Ghàidhlig agus gheibh sibh freagairt, sa Ghàidhlig, taobh a-staigh nan amannan àbhaisteach.

Personal Details

Comments