Cairngorms National Park

Uath Lochans from Farleitter Crag, Kingussie

Conservation & Visitor Experience

Responsible for conservation, heritage, land management, ranger services, skills development, recreation and outdoor access, education and visitor experience, inclusion and outdoor learning.

(Gaelic version)


Glèidhteachas agus Luchd-tadhail

An urra ri glèidhteachas, dualchas, manaidseadh fearainn, seirbheisean nam maor-dùthcha, leasachadh sgilean, cur-seachadan agus ruigsinn a’ bhlàir a-muigh, foghlam agus luchd-tadhail, ionnsachadh a-muigh agus com-pàirteachadh.

 

Stiùiriche Glèidhteachais agus Luchd-tadhail

 • Position Vacant
  Email: TBC
  Phone: TBC

  • Ceannard Manaidseadh Fearainn agus Glèidhteachais
   Uilleam Mac GilleEathain
   [email protected]
   01479 870547
  • Oifigear Manaidseadh Fearainn
   Penny Lawson
   [email protected]
   01479 870519
  • Manaidsear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   Andy Ford
   [email protected]
   01479 870558
  • Oifigear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   David Hetherington
   [email protected]
   01479 870516
  • Oifigear Nàdair a’ Mhonaidh Ruaidh
   Justin Prigmore
   [email protected]
   01479 870513
  • Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Brus MacDhonnchaidh
   [email protected]
   01479 870550
  • Coimhearlach air Manaidseadh Fearainn
   Mike Cottam
   [email protected]
   01479 870535
  • Oifgear Pròiseict na Talamh-mònach
   Stephen Corcoran
   [email protected]
   01479 870528
  • Manaidsear Dreach-tìre agus Eag-eòlais
   Matthew Hawkins
   [email protected]
   01479 870571
  • Coimhearlach Dreach-tìre
   Frances Thin
   [email protected]
   01479 870526
  • Coimhearlach Dreach-tìre
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Coimhearlach Eag-eòlais
   Sally NicCoinnich
   [email protected]
   01479 870556
  • Coimhearlach Eag-eòlais
   Hayley Wiswell
   [email protected]
   01479 870510
  • Manaidsear Prògraim aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait
   Jackie Webley
   [email protected]
   01479 870557
  • Oifigear Làimhseachadh Talmhainn aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait
   Lynn Cassells
   [email protected]
   01479 870567
  • Oifigear Conaltraidh is Eadar-mhìneachaidh aig Com-pàirteachas Àrainneachd Thom an t-Sabhail is Ghleann Lìobhait
   Elspeth Ghrannd
   [email protected]
   01479 870506
  • Ceannard Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Pete Crane
   [email protected]
   01479 870532
  • Oifigear Sheirbheisean Luchd-tadhail
   Jacquie Barbour
   [email protected]
   01479 870514
  • Oifigear airson Turasachd Sheasmhach
   Heather Trench
   [email protected]
   01479 870545
  • Oifigear Leasachaidh Eaconamaich
   Jackie NicFhearchair
   [email protected]
   01479 870520
  • Oifigear Foghlaim agus Com-pàirteachaidh
   Position Vacant
   Email: TBC
   Phone: TBC
  • Manaidsear airson Chur-seachadan is Ruigsinneachd
   David Clyne
   [email protected]
   01479 870549
  • Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Adam Streeter-Smith
   [email protected]
   01479 870539
  • Oifigear airson Ruigsinn a’ Bhlàir a-Muigh
   Doug Stiùbhart
   [email protected]
   01479 870533
  • Oifigear airson Ionnsachadh a-Muigh
   Alan Mac a’ Ghobhainn
   [email protected]
   01479 870518
  • Co-òrdanaiche nan Saor-thoileach
   Mike Woolvin
   [email protected]
   01479 870566